Hall of Fame

Inductees

1998
Yip Man
1999
Moy Yat
2000
Bruce Lee
2001
Chu Shong Tin
2002
Wong Shun Leung
2003
Mak Bo
2004
Ip Chun
2005
Ip Ching
2006
Hawkins Cheung
2007
Lueng Shun
2008
Lok You
2009
The Kang Hay
2010
William Cheung
2011
Gary Lam
2012
Yuen Kay Shan
2013
Sum Nung
2014
Chan Yiu Min
2015
Jiu Wan
2016
Lee Hoi Sang
2017
Chango Noaks
2018
John Lambert
2019
Brad Ryan

Wing Chun online

Video Courses, Live Teaching, and More

Click Here!